Skip to Main Content

Podatkovne zbirke: Poslovni slovarček

Poslovni slovarček

 

A

amortizacija – depreciation

analiza pokritja stroškov – break-even analysis

B

boniteta – credit rating

borzni posrednik – stock broker

borzni trg – the stock market

borzno–posredniška hiša – brokerage house

C

ciljno podjetje – acquiree, targeted firm

current assets – kratkoročna sredstva

Č

čisti dobiček – net profit

D

davčna stopnja – tax rate

davčni razred – tax bracket

davčni urad – tax authority

davčno breme – tax burden

davek na dodano vrednost – value added tax

davek na premoženje – property tax

davek od dohodkov pravnih oseb – corporate income tax

davkoplačevalec – taxpayer

deleži – interests

delnice – shares, stocks, equities

delničar – shareholder, stockholder

delniška družba – public limited company

delniški kapital – share capital

dividenda – dividend

dobiček pred obdavčitvijo – pre–tax profit

dohodnina – personal income tax

dohodninska napoved – personal income tax return

dolgoročne obveznosti – long–term liabilities

dolžnik – debtor

donosnost – yield

dospelost (obveznice) – maturity date, due date

druga in vsaka naslednja ponudba delnic – seasoned equity offering/SEO

družba z omejeno odgovornostjo – private limited company

državne obveznice (gilts, treasuries) – government bonds

F

fiksna obrestna mera – fixed interest rate

financer – financier

financiranje – funding, financing

fizična oseba – natural person

G

glavnica in obresti – principal and interest

H

hčerinska družba – subsidiary

imetnik obveznice – bondholder

I

izdajatelj – issuer

izkaz poslovnega – profit and loss account

izvedeni inštrumenti – derivatives

izvenborzni trg – over the counter market/OTC

K

kapitalski dobiček – capital gain

komanditna družba – limited partnership

konkurenčne tarife – competitive rates

kosmati dobiček – gross profit

kotacija – listing

kreditiranje – lending

kvalitetna obveznica – investment grade bond

L

lastniški kapital – equity

M

managerski (notranji) odkup – management buyout

matična družba – parent company

menjalni tečaj – exchange rate

N

navadna delnica – ordinary share, common stock

neopredmetena sredstva – intangible assets

neplačilo obveznosti – default on payment

O

občinske obveznice – municipal bonds

obresti – interest

obveznice – bonds

obveznosti – liabilities

obveznosti do dobaviteljev – accounts payable

obvladovanje stroškov – cost management

osnovni kapital družbe – share capital

 

 

P

plačilna nesposobnost – insolvency

podjetje – enterprise

podjetnik – entrepreneur

podjetniške obveznice – corporate bonds

podjetništvo – entrepreneurship

poslovnež – business person

posojilojemalec – borrower

prednostna delnica – preffered stock, preference share

prevzem – acquisition, takeover, buyout

prevzemna pogodba – take over bid

prevzemnik, prevzemno podjetje – acquirer, bidder, offerer

pridobitev – acquisition

prihodek od prodaje – sales revenue

prihodki in odhodki – revenues and expenditures

prisilna poravnava – administration

prva javna ponudba delnic – initial public offering/IPO

prvorazredna/varna delnica – blue chip

R

računovodksi izkazi – financial statements

razpršiti tveganje – to spread risk

revizija – auditing

revizor – auditor

S

samostojni podjetnik – sole trader, proprietor

sklad – fund

slabe/neizterljive terjatve – bad debt

sodni register družb – companies register

spremenljiva obrestna mera – variable interes trate

sredstva – assets

sredstva in obveznosti do virov sredstev – assets and liabilities

stalna sredstva – fixed assets

stečaj – bankruptcy

stečajna masa – bankrupt´s estate

stečajni upravitelj – receiver

strateška povezava – strategic alliance

stroški poslovanja – operating costs

stroškovna učinkovitost – cost–effectiveness

stroškovno mesto – cost centre

T

T/D razmerje – price/earnings ratio

terjatve – accounts receivable

terminske pogodbe in opcije – futures and options

tiha družba – silent partnership

točka preloma – break even point

tuje valute – foreign exchange, currencies

U

upnik/posojilodajalec – lender, creditor

urad za varstvo konkurence – competition authorities

ustanovitelj – founder

utaja davka – tax evasion

V

večinski delež – controlling stake, majority share

večinski lastnik – majority owner

veljavna tarifa – going interest rate

visokotvegana obveznica – junk bond

vlagatelj – investor

vrednostni papirji – securities

vrednotenje podjetja – company valuation

vzajemni skladi – mutual funds

Z

zadolženost – debt

zadolževanje – borrowing

zadržani dobiček – retained earnings

zaloga – stock, inventory

zbiranje sredstev – raising funds

združitev – merger

 

Vir: Umek & Reindl (2009).

Umek A. & Reindl F. D. (2009). English for Business and Economics 2 VPŠ. Ljubljana: Ekonomska fakulteta.

 

eTUTOR-CEK, ISSN: 2591-1090, Izdajatelj: Ekonomska fakulteta Ljubljana, Centralna ekonomska knjižnica, 2017-, Urednika: Urban Golob in Martina Petan

Foto: Arhiv EF. Tehnična podpora