Skip to Main Content
It looks like you're using Internet Explorer 11 or older. This website works best with modern browsers such as the latest versions of Chrome, Firefox, Safari, and Edge. If you continue with this browser, you may see unexpected results.

Uporaba podatkovnih zbirk: Poslovni slovarček

 

A

amortizacija – depreciation

analiza pokritja stroškov – break-even analysis

B

boniteta – credit rating

borzni posrednik – stock broker

borzni trg – the stock market

borzno–posredniška hiša – brokerage house

C

ciljno podjetje – acquiree, targeted firm

current assets – kratkoročna sredstva

Č

čisti dobiček – net profit

D

davčna stopnja – tax rate

davčni razred – tax bracket

davčni urad – tax authority

davčno breme – tax burden

davek na dodano vrednost – value added tax

davek na premoženje – property tax

davek od dohodkov pravnih oseb – corporate income tax

davkoplačevalec – taxpayer

deleži – interests

delnice – shares, stocks, equities

delničar – shareholder, stockholder

delniška družba – public limited company

delniški kapital – share capital

dividenda – dividend

dobiček pred obdavčitvijo – pre–tax profit

dohodnina – personal income tax

dohodninska napoved – personal income tax return

dolgoročne obveznosti – long–term liabilities

dolžnik – debtor

donosnost – yield

dospelost (obveznice) – maturity date, due date

druga in vsaka naslednja ponudba delnic – seasoned equity offering/SEO

družba z omejeno odgovornostjo – private limited company

državne obveznice (gilts, treasuries) – government bonds

F

fiksna obrestna mera – fixed interest rate

financer – financier

financiranje – funding, financing

fizična oseba – natural person

G

glavnica in obresti – principal and interest

H

hčerinska družba – subsidiary

imetnik obveznice – bondholder

I

izdajatelj – issuer

izkaz poslovnega – profit and loss account

izvedeni inštrumenti – derivatives

izvenborzni trg – over the counter market/OTC

K

kapitalski dobiček – capital gain

komanditna družba – limited partnership

konkurenčne tarife – competitive rates

kosmati dobiček – gross profit

kotacija – listing

kreditiranje – lending

kvalitetna obveznica – investment grade bond

L

lastniški kapital – equity

M

managerski (notranji) odkup – management buyout

matična družba – parent company

menjalni tečaj – exchange rate

N

navadna delnica – ordinary share, common stock

neopredmetena sredstva – intangible assets

neplačilo obveznosti – default on payment

O

občinske obveznice – municipal bonds

obresti – interest

obveznice – bonds

obveznosti – liabilities

obveznosti do dobaviteljev – accounts payable

obvladovanje stroškov – cost management

osnovni kapital družbe – share capital

 

 

P

plačilna nesposobnost – insolvency

podjetje – enterprise

podjetnik – entrepreneur

podjetniške obveznice – corporate bonds

podjetništvo – entrepreneurship

poslovnež – business person

posojilojemalec – borrower

prednostna delnica – preffered stock, preference share

prevzem – acquisition, takeover, buyout

prevzemna pogodba – take over bid

prevzemnik, prevzemno podjetje – acquirer, bidder, offerer

pridobitev – acquisition

prihodek od prodaje – sales revenue

prihodki in odhodki – revenues and expenditures

prisilna poravnava – administration

prva javna ponudba delnic – initial public offering/IPO

prvorazredna/varna delnica – blue chip

R

računovodksi izkazi – financial statements

razpršiti tveganje – to spread risk

revizija – auditing

revizor – auditor

S

samostojni podjetnik – sole trader, proprietor

sklad – fund

slabe/neizterljive terjatve – bad debt

sodni register družb – companies register

spremenljiva obrestna mera – variable interes trate

sredstva – assets

sredstva in obveznosti do virov sredstev – assets and liabilities

stalna sredstva – fixed assets

stečaj – bankruptcy

stečajna masa – bankrupt´s estate

stečajni upravitelj – receiver

strateška povezava – strategic alliance

stroški poslovanja – operating costs

stroškovna učinkovitost – cost–effectiveness

stroškovno mesto – cost centre

T

T/D razmerje – price/earnings ratio

terjatve – accounts receivable

terminske pogodbe in opcije – futures and options

tiha družba – silent partnership

točka preloma – break even point

tuje valute – foreign exchange, currencies

U

upnik/posojilodajalec – lender, creditor

urad za varstvo konkurence – competition authorities

ustanovitelj – founder

utaja davka – tax evasion

V

večinski delež – controlling stake, majority share

večinski lastnik – majority owner

veljavna tarifa – going interest rate

visokotvegana obveznica – junk bond

vlagatelj – investor

vrednostni papirji – securities

vrednotenje podjetja – company valuation

vzajemni skladi – mutual funds

Z

zadolženost – debt

zadolževanje – borrowing

zadržani dobiček – retained earnings

zaloga – stock, inventory

zbiranje sredstev – raising funds

združitev – merger

 

Vir: Umek & Reindl (2009).

Umek A. & Reindl F. D. (2009). English for Business and Economics 2 VPŠ. Ljubljana: Ekonomska fakulteta.

 

eTUTOR-CEK, ISSN: 2591-1090, Izdajatelj: Ekonomska fakulteta Ljubljana, Centralna ekonomska knjižnica, 2017-, Urednika: Urban Golob in Martina Petan

Foto: Arhiv EF. Tehnična podpora